Общи условия и информация за клиента

I. Общи условия

§ 1 Основни положения

(1) Следните условия важат за договори, които сключвате с нас като доставчик (DE & BG DiCHT GmbH) чрез уебсайта www.de-bg-dicht.com. Освен ако не е договорено друго, включването на Вашите собствени правила и условия е в противоречие.

(2) Потребител по смисъла на следните разпоредби е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които предимно не могат да бъдат приписани нито на тяхната търговска, нито на самостоятелната им професионална дейност. Търговец е всяко физическо или юридическо лице или правоспособно персонално дружество, което при сключване на правна сделка упражнява стопанска дейност по занятие като самостоятелна професионална или търговска дейност.
§ 2 Сключване на договора

(1) Предмет на договора е продажбата на стоки.

(2) Веднага след като съответният продукт бъде публикуван на нашия уебсайт, ние изпращаме обвързваща оферта за сключване на договор чрез системата за онлайн количка за пазаруване при условията, посочени в описанието на артикула.

(3) Договорът се сключва чрез системата за онлайн количка за пазаруване, както следва:
Предназначените за покупка стоки се поставят в „кошницата за пазаруване“.Можете да използвате съответния бутон в лентата за навигация, за да извикате „кошницата за пазаруване“ и да направите промени там по всяко време.След като извикате страницата „Поръчка“ и въведете Вашите лични данни, както и условията за плащане и доставка, данните за поръчката ще се покажат като преглед на поръчката.
Ако използвате система за незабавно плащане (напр. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) като метод на плащане, ще бъдете или пренасочени към страницата за преглед на поръчката в нашия онлайн магазин, или ще бъдете препратени към уебсайта на доставчика на системата за незабавно плащане.Ако бъдете пренасочени към съответната система за незабавно плащане, направете съответния избор или въведете данните си там. Накрая ще Ви бъдат показани данните за поръчката като преглед на поръчката на уебсайта на доставчика на системата за незабавно плащане или след като бъдете насочени обратно към нашия онлайн магазин.
Преди да подадете поръчката, имате възможност да проверите отново информацията в прегледа на поръчката, да я промените (също чрез функцията "назад" на интернет браузъра) или да отмените поръчката.С подаването на поръчката чрез съответния бутон ("поръчка със задължение за плащане" или подобно описание) Вие декларирате правно обвързващо приемане на офертата, с което се сключва договорът.

(4) Вашите запитвания за изготвяне на оферта не са обвързващи за Вас. Ние ще Ви изпратим обвързваща оферта в текстова форма (напр. по имейл), която можете да приемете в рамките на 5 дни (освен ако в съответната оферта не е посочен различен период).

(5) Обработката на поръчката и предаването на цялата необходима информация във връзка със сключването на договора е частично автоматизирана по имейл. Следователно трябва да се уверите, че имейл адресът, който сте съхранили при нас, е правилен, че получаването на имейли е технически осигурено и по-специално не е възпрепятствано от филтри за спам.

§ 3 Право на задържане, запазване на правото на собственост 

(1)Можете да упражните право на задържане само ако се отнася до вземания от същото договорно правоотношение. 


(2) Стоката остава наша собственост до пълното плащане на покупната цена.

(3)  Ако сте търговец, се прилага и следното:

a) Ние запазваме правото на собственост върху стоките, докато всички искове от текущите бизнес отношения не бъдат уредени изцяло. Залогът или прехвърлянето на обезпечение не е разрешено преди прехвърляне на собствеността върху запазените стоки.

б) Можете да препродадете стоките в обичайния ход на дейността. В този случай Вие преотстъпвате към нас всички искове в размер на сумата на фактурата, която натрупвате от препродажбата, ние приемаме прехвърлянето. Освен това сте упълномощени да съберете иска. Въпреки това, ако не успеете да изпълните надлежно задълженията си за плащане, ние си запазваме правото да съберем иска сами.

в) При комбиниране и смесване на запазените стоки ние придобиваме съсобственост върху новия артикул в съотношението на фактурната стойност на запазените стоки към останалите обработени артикули в момента на обработката.

г) Ние се задължаваме по Ваше искане да освободим обезпечението, на което имаме право, доколкото реализируемата стойност на нашето обезпечение надвишава обезпеченото вземане с повече от 10%. Изборът на обезпечение, което да бъде освободено, зависи от нас.§ 4 Гаранция

(1) Прилагат се предвидените от закона гаранционни права. 

(2) Като потребител, от Вас се изисква да проверите артикула за комплектност, очевидни дефекти и транспортни щети веднага след доставката и да уведомите нас и спедитора за евентуални рекламации във възможно най-кратък срок. Ако не го направите, това няма ефект върху Вашите законови гаранционни претенции.


(3) Ако дадена характеристика на стоката се отклонява от обективните изисквания, отклонението се счита за договорено само ако сте били уведомени от нас за същото преди подаването на договорната декларация и отклонението е изрично и отделно договорено между страните по договора.

(4) Ако сте търговец, в отклонение от горните гаранционни разпоредби се прилага следното:

a)  Само нашата собствена информация и описанието на продукта на производителя се отнасят за качеството на артикула, както е договорено, но не и други реклами, публични промоции и изявления на производителя

b)  В случай на дефекти, ние гарантираме по наш избор ремонт или последваща доставка. Ако отстраняването на дефекта не е успешно, можете да поискате намаляване на цената или да се откажете от договора. Отстраняването на дефекти се счита за неуспешно след неуспешен втори опит, освен ако нещо друго не произтича по-специално от естеството на артикула или дефекта или от други обстоятелства. В случай на ремонт, ние не трябва да поемаме увеличените разходи, произтичащи от изпращането на стоката до място, различно от мястото на изпълнение, при условие че пратката не отговаря на предназначението на стоката.

c)  Гаранционният срок е една година от датата на доставка. Съкращаването на срока не се прилага в следните случаи:


- виновно причинени щети, приписвани на нас от увреждане на живота, тялото или здравето и други щети, причинени умишлено или поради груба небрежност;
- доколкото злоумишлено сме прикрили дефекта или сме поели гаранция за качеството на артикула;
- за вещи, които са били използвани за сграда в съответствие с нормалното им предназначение и са причинили нейната неизправност;
- в случай на обратни искове, които имате по закон срещу нас във връзка с гаранционни права.

§ 5 Избор на приложимо право, място на изпълнение, място на юрисдикция

(1)  Прилага се германското законодателство. По отношение на потребителите този избор на право се прилага само доколкото това не премахва защитата, предоставена от императивните разпоредби на правото на държавата, в която обичайно пребивава потребителят (принцип на благоприятство). 

(2)  Мястото на изпълнение на всички услуги от търговските взаимоотношения с нас и мястото на юрисдикция е нашето седалище, при условие че не сте потребител, а търговец, публичноправно юридическо лице или специален публичноправен фонд. Същото важи и ако нямате обща подсъдност в Германия или ЕС, или ако Вашето местоживеене или обичайно местопребиваване не е известно към момента на предявяване на иска. Правомощието за обжалване пред компетентна съдебна инстанция на друго място остава незасегнато.

(3)  Разпоредбите на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки [CISG] изрично не са приложими.

II. Информация за клиента

1. Самоличност на продавача

DE & BG DiCHT GmbH
Poststraße 28
31688 Nienstädt
Deutschland
Telefon: 057249585616
E-Mail: info@de-bg-dicht.deАлтернативно разрешаване на спорове:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн разрешаване на спорове (платформа за ОРС), достъпна на https://ec.europa.eu/odr.


2. Информация относно сключването на договора

Техническите стъпки за сключване на договора, сключването на самия договор и опциите за корекция се извършват в съответствие с разпоредбите "Сключване на договора" в нашите Общи условия (Част I.).

3. Език на договора, съхранение на текст на договора

3.1. Езикът на договора е немски.

3.2. Не запазваме пълния текст на договора. Преди подаване на поръчката чрез системата за онлайн пазарска количка, данните за договора могат да бъдат разпечатани с помощта на функцията за печат на браузъра или запазени по електронен път. След като получим поръчката, данните за поръчката, информацията, изисквана от закона за договори за продажба от разстояние и Общите условия ще Ви бъдат изпратени отново по имейл.

3.3. В случай на заявки за оферти извън системата за онлайн пазарска количка, Вие ще получите всички договорни данни като част от обвързваща оферта в текстова форма, например по имейл, която можете да разпечатате или запазите по електронен път.

4. Етични кодекси

4.1. Спазваме Käufersiegel-Qualitätskriterien на Händlerbund Management AG, които могат да се видят на: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

5. Основни характеристики на продукта или услугата

Съществените характеристики на стоките и/или услугите могат да бъдат намерени в съответната оферта.

6. Цени и възможности за плащане

6.1. Цените, посочени в съответните оферти, както и разходите за доставка представляват общите цени и включват всички ценови компоненти, включително всички приложими данъци. 

6.2. Разходите за доставка не са включени в покупната цена. Те могат да бъдат извикани чрез съответно обозначен бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта, показват се отделно в процеса на поръчка и се поемат допълнително от Вас, освен ако не е обещана безплатна доставка.        

6.3. Всички разходи, направени по паричния превод (такси за банков превод или обменен курс на кредитните институции), се поемат от Вас в случаите, когато доставката е извършена до държава-членка на ЕС, но плащането е инициирано извън Европейския съюз.

6.4. Наличните за Вас начини на плащане са показани под съответно обозначен бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта.

6.5. Освен ако не е посочено друго за отделните начини на плащане, претенциите за плащане от сключения договор подлежат на плащане незабавно.

7. Условия за доставка

7.1. Условията за доставка, датата на доставка и всички съществуващи ограничения за доставка можете да намерите под съответния бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта.

7.2. Ако сте потребител, законово е регламентирано, че рискът от случайна загуба и случайно влошаване на продадената стока по време на изпращането се прехвърля върху Вас едва при предаване на стоката, независимо дали пратката е застрахована или не е. Това не важи, ако сте възложили самостоятелно на транспортна фирма, която не е посочена от търговеца, или на друго лице, назначено да извърши изпращането.

Ако сте търговец, доставката и изпращането са на Ваш собствен риск.


8. Законова гаранция

Отговорността на недостатъци се регламентира в точка "Гаранция" от нашите Общи условия (част I).

Настоящите Общи условия и информация за клиента са изготвени от юристите на Съюза на търговците в Германия (Händlerbund), специализирани в областта на информационното право, и подлежат на постоянна проверка за съответствие с нормативните разпоредби. Händlerbund Management AG гарантира правната сигурност на текстовете и носи отговорност в случай на сигнали за нередности. Можете да намерите повече информация за това на адрес:   https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

последна актуализация: 01.01.2022